Předúprava dílů a vlastního povrchu pro galvanické zinkování


Odmašťování povrchu kovových dílů
Odmašťování kovů se provádí k odstranění nečistot z povrchu kovů, které by vadily dalšímu zpracování v následujících technologických úpravách nebo je používáno jako finální povrchová úprava. Odmašťováním se z povrchu odstraňují nejen mastnoty, ale i mechanické částice prachu, obrusu apod. Nejdokonalejší odmaštění se dosahuje elektrolytickým odmaštěním, které kombinuje chemický účinek odmašťovací lázně s účinkem elektrického proudu a vývojem plynů na odmašťovaném povrchu.

Nejdůležitější trendy, ovlivňující v současnosti technologické změny v odmašťování a týkající se oboru Kovovýroba:

Ústup od používání halogenovaných uhlovodíků
Snížení emisí těkavých látek do ovzduší, zvyšování podílu používání vodou ředitelných nátěrových hmot a práškových plastů.
Používání nových typů maziv a konzervačních látek na bázi rostlinných olejů.

Předběžné úpravy povrchu kovů před nanášením nátěrových hmot nejvýznamněji ovlivňuje radikální zvyšování podílu vodou ředitelných barev a práškových plastů v povrchových úpravách nátěrovými hmotami. Tyto technologie vyžadují řádově vyšší kvalitu odmaštění, často i zpasivovaný povrch nebo konverzní vrstvu železnatého či zinečnatého fosfátu.

Výrobci mazadel, tvářecích a konzervačních přípravků používají řadu nových surovin a materiálů, které se mohou stát vážným problémem při následném odmašťování. Jedná se zejména o nenasycené mastné kyseliny, jejich estery a soli, sloučeniny se siloxanovým řetězcem, chlorované parafiny, polyethylenové vosky, korozní inhibitory, hydrofobizační prostředky, suspendované antifrikční prostředky (teflon, grafit, molyka), alfaolefiny, kovová mýdla apod. Tyto typy látek ztěžují nebo dokonce znemožňují dokonalé odmaštění a komplikují provedení následných operací po odmaštění. Seriozní výrobci přípravků uvádějí přítomnost látek tohoto typu v bezpečnostních listech.

Stále častěji se rovněž setkáváme s rostlinnými oleji, nenasycenými kyselinami a syntetickými estery nenasycených mastných kyselin v přípravcích pro zpracování kovů. Jedná se zejména o válcování, lisovací a obráběcí oleje, řezné a hydraulické kapaliny a emulze, přípravky dočasné protikorozní ochrany apod. Produkty štěpení těchto látek jsou velmi reaktivní a snadno se spojují do polymerních sloučenin. Tyto polymerní produkty jsou velmi obtížně odmastitelné dosud používanými prostředky a vyžadují podstatně komplikovanější technologii odmaštění. Proto je účelné provést odmaštění co nejdříve po dokončení tvářecích operací, kdy je stupeň polymerace těchto sloučenin nízký.