Politika kvality

Vedení První plzeňské galvanovny s.r.o., vycházejíc ze strategie společnosti a analýzy požadavků současných zákazníků a očekávaných požadavků zákazníků budoucích na základě:

 • jednání s představiteli nejvýznamnějších zákazníků a se zástupci konkurenčních společností, podnikajících v oboru povrchových úprav
 • aktuální a předpokládané situace na trhu povrchových úprav
 • technického rozvoje technologií povrchových úprav
vyhlašuje následující politiku kvality:

Na prvním místě našeho snažení je a vždy musí být spokojený zákazník s důvěrou v kvalitu našich činností, služeb a výrobků v oblasti povrchových úprav. Strategickým záměrem vedení společnosti je dosáhnout špičkové kvality všech služeb a výrobků a stát se rovnocenným, spolehlivým a vždy konkurenceschopným partnerem pro naše stávající a nově získávané zákazníky. To bude základním a rozhodujícím předpokladem pro dosažení trvalé stability, prosperity a neustálého zlepšování produktů naší společnosti.

  K naplnění stanovené politiky kvality se zavazujeme:

 • Neustále zlepšovat efektivitu všech procesů systému managementu kvality, včetně systému ekonomického řízení společnosti tak, aby docházelo neustále k optimalizaci veškerých prováděných činností a nákladů, a tím získávat finanční a kapacitní zdroje pro růst a rozvoj společnosti.
 • Plně podporovat danou politiku kvality, ročně ji upřesňovat do cílů jakosti, vytvářet podmínky a zajišťovat zdroje nutné k jejich plnění, průběžně kontrolovat jejich plnění a v případě nutnosti vydávat opatření vedoucí k úspěšnému plnění daných cílů.
 • Pravidelným monitorováním a hodnocením procesů vytvářet účinný nástroj pro měření efektivnosti prací a zabezpečení vysoké kvality zakázek.
 • Hledat nové motivační faktory, které povedou ke zvyšování jakosti našich výrobků a k větší spokojenosti našich zákazníků.
 • Uplatňovat strategii práce bez chyb na všech úrovních řízení; upřednostňovat zásadu předcházení vadám kvalitou přípravných etap před řešením příčin neshod v realizačních procesech.
 • Zlepšovat úroveň vnitropodnikové kultury a pracovního prostředí přispívající ke zvyšování výkonnosti pracovníků. Aktivně se podílet na zapojení firmy do veřejného života v jejím bezprostředním okolí a systematicky podporovat neziskový sektor
 • Dlouhodobě vytvářet předpoklady pro rozšiřování pracovního kolektivu o kvalifikované technické i odborné pracovníky.

K tomu získáme účast a úsilí všech zaměstnanců, budeme rozvíjet neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim půjdeme příkladem.

Veškeré produkty a pracovní aktivity musí být v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí a ochrany zdraví při práci.

Od zaměstnanců společnosti se očekává plná odpovědnost za kvalitu odváděné práce spočívající v důsledné samokontrole výsledků své práce, přesné dodržování veškerých postupů daných předpisovou dokumentací společnosti a snaha o podnětné návrhy a připomínky ke zlepšení veškerých činností ve společnosti.

  Ing. Ladislav ROUS,
  ředitel společnosti a představitel vedení pro kvalitu